ЗБІРНИК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДІАГНОСТИКИ АВТОМОБІЛІВСпічкін Г. В., Третьяков А. М.

Практикум з діагностування автомобілів:

Навч. посібник для СПТУ.- 2-е вид., Перероб. і доп.-М .: Вища. шк., 1986.-439 е .: мал.
Розглянуто параметри, що характеризують технічний стан агрегатів, систем і механізмів вітчизняних автомобілів: наведено методи і засоби для визначення ступеня та виду зносу автомобілів. Друге видання (1-е-1979) доповнено відомостями про нові методи та засоби діагностування автомобілів.


Мадорский Л.В.

Діагностування технічного стану машин за зовнішніми ознаками: 

Навчальний посібник. - Ростов н / Д: Рост. держ. ун-т шляхів сполучення, 2003.-108с.
Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни розглянуто зміну технічного стану машин в процесі експлуатації на основі фізики процесу прояви несправностей. Запропоновано способи і прийоми діагностування автомобілів за зовнішніми ознаками.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають технічну діагностику машин, і фахівців, що займаються технічним обслуговуванням і ремонтом автомобілів.

Мірошников Л. В. та ін.

 Діагностування технічного стану автомобілів на автотранспортних підприємствах. 

М., «Транспорт», 1977. 263 с. з мал.
Перед загл. авт .: Л. В. Мірошников, А. П. Б-олдін, В. І. Пал.
У книзі викладені теоретичні передумови і практичні питання діагностування автомобілів. Розглянуто техніко-економічні характеристики об'єктів діагностування, діагностичні нормативні показники, методи постановки діагнозу. Найбільшу увагу приділено опису сучасних методів, засобів і технології процесів діагностування, автоматизації цих процесів. Наведено методику оцінки ефективності від впровадження діагностування в систему технічного обслуговування автомобілів на автотранспортних підприємствах.
Книга призначена для інженерно-технічних працівників автомобільного транспорту.

Біліченко В. В. 

 Основи  технічної  діагностики  колісних  транспортних  засобів : 

навчальний  посібник /  Біліченко  В.  В.,   Крещенецький  В.  Л., Кукурудзяк Ю. Ю., Цимбал С. В. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 118 с. 
У  навчальному  посібнику  викладаються  теоретичні  основи  технічного  діаг-ностування автомобіля  в цілому та його окремих деталей і вузлів. Подаються основні  поняття,  моделі  об’єктів  і  несправностей,  оцінювання  повноти  й  вірогідності  контролю,  глибини  пошуку  несправностей.  Навчальний  посібник  стане  в нагоді  студентам  при  вивченні  дисципліни,  під  час  підготовки  до  виконання  ла-бораторних робіт та дипломного проектування. 
Навчальний  посібник  призначений  для  студентів  спеціальності“Автомобілі та автомобільне господарство”. 


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ АВТОМОБІЛІВ» 

(напрям підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт») Склав: Коробкін В.Ф. 


В. В. Волгін

Безприладова діагностика несправностей легкових автомобілів
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!